Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:
“Anux”: Anux, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51683245.
“Klant”: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de webdesigndiensten van Anux.
“Diensten”: Alle webdesign gerelateerde diensten aangeboden door Anux.
“Website”: Een digitaal medium ontwikkeld door Anux voor de Klant, inclusief alle bijbehorende componenten en functionaliteiten.
“Partijen”: Verwijst naar zowel Anux als de Klant gezamenlijk.
“Schriftelijk”: Inclusief elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Anux, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Eventuele afwijkende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen tussen Anux en de Klant.
2.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval de nietige of ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.
2.4. Het niet afdwingen van enig recht of bepaling uit deze algemene voorwaarden door Anux zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.
2.5. Anux behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of bij te werken. De Klant wordt op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen en de nieuwe versie van de algemene voorwaarden wordt van kracht na kennisgeving aan de Klant.

Aanbiedingen en Overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Anux zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. Een overeenkomst tussen Anux en de Klant komt tot stand op het moment dat Anux een schriftelijke bevestiging van de opdracht verstrekt aan de Klant, of op het moment dat Anux begint met het uitvoeren van de diensten.
3.3. De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en volledige informatie die nodig is voor de uitvoering van de diensten. Anux is niet aansprakelijk voor enige schade of vertraging veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Klant.
3.4. Indien tijdens de uitvoering van de diensten blijkt dat aanvullende werkzaamheden nodig zijn of dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden, zal Anux de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en een aanpassing van de overeenkomst voorstellen.
3.5. Anux behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de aanbiedingen en offertes, bijvoorbeeld in het geval van prijswijzigingen, technische specificaties of andere relevante omstandigheden. Dergelijke wijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Prijzen en Betaling
4.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2. Facturen worden per e-mail verstuurd naar het door de Klant opgegeven factuuradres. De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van een correct factuuradres.
4.3. Indien de Klant in gebreke blijft met de betaling binnen de gestelde termijn, behoudt Anux zich het recht voor om rente in rekening te brengen conform de wettelijke rentevoet.
4.4. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Anux moet maken voor het innen van openstaande facturen, komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 75,-.
4.5. In geval van een betalingsachterstand is Anux gerechtigd om de dienstverlening op te schorten totdat de betaling volledig is voldaan.
4.6. Eventuele klachten of bezwaren met betrekking tot de factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld aan Anux. Het indienen van een klacht of bezwaar ontslaat de Klant niet van zijn/haar betalingsverplichtingen, tenzij Anux schriftelijk anders beslist.

Intellectueel Eigendom
5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde websites, ontwerpen, grafische elementen, software, en andere creaties van Anux blijven eigendom van Anux, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.2. Anux verleent de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de website en bijbehorende componenten te gebruiken in overeenstemming met het beoogde doel van de diensten. Deze licentie is beperkt tot het gebruik van de website binnen de bedrijfsactiviteiten van de Klant.
5.3. Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Anux enige elementen van de website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden, verkopen, in licentie geven, verhuren of gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen.
5.4. Het is de Klant niet toegestaan om enige intellectuele eigendomsaanduidingen, zoals auteursrechtaanduidingen, handelsmerken of logo’s, van Anux te verwijderen of te wijzigen.
5.5. Anux respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien de Klant van mening is dat de website inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, dient de Klant dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan Anux, inclusief alle relevante bewijsstukken.

Onderhoud en Garantie
6.1. Anux zal zich inspannen om de geleverde diensten naar behoren uit te voeren en zal eventuele gebreken verhelpen binnen een redelijke termijn, tenzij anders overeengekomen.
6.2. Anux biedt geen garantie op de resultaten van de geleverde diensten of op de continuïteit en functionaliteit van de website na oplevering. Het onderhoud, de beveiliging en het beheer van de website na oplevering zijn de verantwoordelijkheid van de Klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
6.3. De Klant is verantwoordelijk voor het regelmatig installeren van updates en patches voor de website, inclusief eventuele plugins, thema’s of andere softwarecomponenten. Anux is niet verantwoordelijk voor enige schade of beveiligingsproblemen die voortvloeien uit het niet tijdig bijwerken van de website.
6.4. Eventuele wijzigingen of aanpassingen aan de website die door de Klant of een derde partij worden uitgevoerd zonder schriftelijke goedkeuring van Anux, vallen niet onder de garantie en kunnen de functionaliteit en prestaties van de website beïnvloeden.
6.5. Indien de Klant een onderhoudscontract heeft afgesloten met Anux, gelden de specifieke voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in dat contract.

Aansprakelijkheid
7.1. Anux spant zich in om de diensten naar behoren en met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren. Echter, Anux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de diensten of de website, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Anux.
7.2. De totale aansprakelijkheid van Anux, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Anux wordt gedekt.
7.3. Anux is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door tekortkomingen van derden die bij de uitvoering van de diensten betrokken zijn, zoals hostingproviders, domeinregistrars of andere leveranciers.
7.4. De Klant is verantwoordelijk voor het regelmatig maken van back-ups van de website en de gegevens. Anux is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van gegevens of informatie opgeslagen op de website.
7.5. De Klant is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid en volledigheid van de inhoud van de website. Anux is niet aansprakelijk voor enige schade of claims die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige inhoud van de website.
7.6. De Klant vrijwaart Anux van en tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de diensten of de website, inclusief maar niet beperkt tot claims met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Identiteit van de ondernemer
Anux
Bordewijkhove 29
2717 XR Zoetermeer
[email protected]
KvK-nummer: 51683245
BTW-identificatienummer: NL850126204B01

Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting
9.1. Op alle overeenkomsten tussen Anux en de Klant is het recht van Nederland van toepassing.
9.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Anux.
9.3. Partijen zullen zich inspannen om geschillen in onderling overleg op te lossen voordat er een gerechtelijke procedure wordt gestart.
9.4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval de nietige of ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.